ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5001442»

Στη Λάρισα σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00 στην έδρα της Πανελλήνιας Οργάνωσης Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) επί της οδού Φρίξου 3, συνήλθε η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων ωφελούμενων του προγράμματος «Επιχορήγηση Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. για την υλοποίηση της πράξης «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με κωδικό MIS 5001442».

Έπειτα από την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων ωφελούμενων, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη στην κατάρτιση πίνακα επιτυχόντων με βάση τη βαθμολογία που συγκέντρωσε κάθε υποψήφιος.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης έως και την Δευτέρα 22/06/2020 ώρα 14:00 μ.μ.